© Cabello 2019.
Haarwerkspeciaalzaak Cabello ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN Art 1 )OMSCHRIJVINGEN Klant : (aspirant -) koper c.q (aspirant -) opdrachtgever Leverancier : de (rechts -) persoon die de aanbieding uitbrengt, de opdracht accepteert, de diensten verricht en/of de bestelling uitlevert aan de klant. Product : haarwerken, daaronder begrepen bestanddelen, materialen en hulpstoffen ten behoeve van haarwerken, ongeacht de daaraan gegeven vorm of benaming, alsmede de diensten die Cabello levert met betrekking tot haarwerken, in het bijzonder reparaties en verandering aan haarwerken. Maathaarwerk: Haarwerk dat per klant ontworpen en geproduceerd moet worden met een levertijd van minimaal 5 weken tot maximaal 16 weken. Confectiehaarwerk: Haarwerk dat direct aan de klant leverbaar is vanuit voorraad of middels tussenleveranciers Art 2)TOEPASSELIJKHEID Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle transacties met betrekking tot de producten (daaronder begrepen aanbiedingen, prijsopgaven /offertes, orderbevestigingen, facturen en huur of lease overeenkomsten) tussen enerzijds Cabello die deze voorwaarden hanteert, en anderzijds haar klanten, voor zover partijen hiervan niet uitdrukkelijk schriftelijk afwijken. Art 3)AANBIEDING EN AANVAARDING 1 Alle door Cabello in aanbiedingen vermelde prijzen en voorwaarden zijn vrijblijvend en alle aanbiedingen vervallen automatisch na verloop van 30 dagen, tenzij door Cabello uitdrukkelijk anders is aangegeven. 2 Een overeenkomst tussen Cabello en de klant wordt geacht tot stand te zijn gekomen wanneer door de of op aangeven van de klant een opdrachtformulier is ingevuld en dit door beide partijen is ondertekend, dan wel indien er op het moment dat Cabello een anderszins door de klant gegeven opdracht aan de klant bevestigt. Art 4) PRIJZEN 1 Alle prijzen zijn incl. Btw, tenzij anders vermeld. Tussentijds optredende kostprijsverhogende factoren kunnen door Cabello worden doorberekend, in welk geval de klant gerechtigd is de overeenkomst te ontbinden. 2 In geval van prijsverhoging ten gevolge van kostprijsverhogende maatregelen van overheidswege, daaronder begrepen verhoging van Btw. percentage, zal de klant niet gerechtigd zijn de overeenkomst te ontbinden. Art 5)ANNULERING 1 Voor zover het confectiehaarwerk betreft is het niet mogelijk na levering aan de klant om op enig manier de aankoop te annuleren, behoudens hetgeen wat onder reclame valt. 2 Voor zover de overeenkomst betrekking heeft op de levering van maathaarwerk, is zowel de klant als Cabello gerechtigd de overeenkomst binnen 3 werkdagen na de totstandkoming van de overeenkomst en/of het verstrekken van de opdracht, kosteloos te annuleren. De klant zal hetgeen hij/zij reeds daarop betaald heeft, terug betaald krijgen, behoudens de door leverancier reeds gemaakte kosten. 3 Bij het aangaan van een overeenkomst die betrekking heeft op het leveren van meerdere haarwerken krijgt de klant voor het eerste haarwerk standaard 3 werkdagen bedenktijd. Voor alle meerdere haarwerken krijgt de klant standaard 14 dagen bedenktijd. Dit houdt in dat de klant gerechtigd is dát deel van de overeenkomst dat betrekking heeft op de levering van de ‘extra’ haarwerken, binnen 14 dagen na de totstandkoming van de overeenkomst en/of het verstrekken van de opdracht, kosteloos te annuleren. 4 Annulering van de overeenkomst met betrekking op de levering van 1 maathaarwerk na 3 werkdagen en van extra haarwerken dagen na 14 dagen na het verstrekken van de opdracht is niet mogelijk. De klant is dan gehouden tot betaling van de volledig overeengekomen prijs. Art 6)LEVERINGSTERMIJN
© Cabello 2019
Sinds 1969
Schuitenberg 35 en 35a, Roermond. tel: 0475-317133