© Cabello 2019.
Haarwerkspeciaalzaak Cabello ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN

Art 1 )OMSCHRIJVINGEN

Klant : (aspirant -) koper c.q (aspirant -) opdrachtgever Leverancier : de (rechts -) persoon die de aanbieding uitbrengt, de opdracht accepteert, de diensten verricht en/of de bestelling uitlevert aan de klant. Product : haarwerken, daaronder begrepen bestanddelen, materialen en hulpstoffen ten behoeve van haarwerken, ongeacht de daaraan gegeven vorm of benaming, alsmede de diensten die Cabello levert met betrekking tot haarwerken, in het bijzonder reparaties en verandering aan haarwerken. Maathaarwerk: Haarwerk dat per klant ontworpen en geproduceerd moet worden met een levertijd van minimaal 5 weken tot maximaal 16 weken. Confectiehaarwerk: Haarwerk dat direct aan de klant leverbaar is vanuit voorraad of middels tussenleveranciers

Art 2)TOEPASSELIJKHEID

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle transacties met betrekking tot de producten (daaronder begrepen aanbiedingen, prijsopgaven /offertes, orderbevestigingen, facturen en huur of lease overeenkomsten) tussen enerzijds Cabello die deze voorwaarden hanteert, en anderzijds haar klanten, voor zover partijen hiervan niet uitdrukkelijk schriftelijk afwijken.

Art 3)AANBIEDING EN AANVAARDING

1 Alle door Cabello in aanbiedingen vermelde prijzen en voorwaarden zijn vrijblijvend en alle aanbiedingen vervallen automatisch na verloop van 30 dagen, tenzij door Cabello uitdrukkelijk anders is aangegeven. 2 Een overeenkomst tussen Cabello en de klant wordt geacht tot stand te zijn gekomen wanneer door de of op aangeven van de klant een opdrachtformulier is ingevuld en dit door beide partijen is ondertekend, dan wel indien er op het moment dat Cabello een anderszins door de klant gegeven opdracht aan de klant bevestigt. Art 4) PRIJZEN 1 Alle prijzen zijn incl. Btw, tenzij anders vermeld. Tussentijds optredende kostprijsverhogende factoren kunnen door Cabello worden doorberekend, in welk geval de klant gerechtigd is de overeenkomst te ontbinden. 2 In geval van prijsverhoging ten gevolge van kostprijsverhogende maatregelen van overheidswege, daaronder begrepen verhoging van Btw. percentage, zal de klant niet gerechtigd zijn de overeenkomst te ontbinden.

Art 5)ANNULERING

1 Voor zover het confectiehaarwerk betreft is het niet mogelijk na levering aan de klant om op enig manier de aankoop te annuleren, behoudens hetgeen wat onder reclame valt. 2 Voor zover de overeenkomst betrekking heeft op de levering van maathaarwerk, is zowel de klant als Cabello gerechtigd de overeenkomst binnen 3 werkdagen na de totstandkoming van de overeenkomst en/of het verstrekken van de opdracht, kosteloos te annuleren. De klant zal hetgeen hij/zij reeds daarop betaald heeft, terug betaald krijgen, behoudens de door leverancier reeds gemaakte kosten. 3 Bij het aangaan van een overeenkomst die betrekking heeft op het leveren van meerdere haarwerken krijgt de klant voor het eerste haarwerk standaard 3 werkdagen bedenktijd. Voor alle meerdere haarwerken krijgt de klant standaard 14 dagen bedenktijd. Dit houdt in dat de klant gerechtigd is dát deel van de overeenkomst dat betrekking heeft op de levering van de ‘extra’ haarwerken, binnen 14 dagen na de totstandkoming van de overeenkomst en/of het verstrekken van de opdracht, kosteloos te annuleren. 4 Annulering van de overeenkomst met betrekking op de levering van 1 maathaarwerk na 3 werkdagen en van extra haarwerken dagen na 14 dagen na het verstrekken van de opdracht is niet mogelijk. De klant is dan gehouden tot betaling van de volledig overeengekomen prijs. Art 6)LEVERINGSTERMIJN 1 De levertijd van confectiehaarwerk is in het algemeen van direct tot binnen 2 werkdagen. 2 Tenzij anders overeengekomen zijn leveringstermijnen van maathaarwerk streeftermijnen. De levertijd (daaronder ook begrepen de tijd benodigd voor reparatie of vervanging door fabrikant) gaat in op de dag van de totstandkoming van de overeenkomst en zal, behoudens afwijkende aanduiding, ongeveer 12 weken bedragen. 3 Indien betreffende maathaarwerk, ongeacht door welke omstandigheden, de levering niet of niet naar behoren binnen een termijn van 12 weken geschied, zal Cabello nogmaals een termijn van 12 weken gegund worden, om alsnog deugdelijk te leveren. 4 Na verloop van de verlengde leveringstermijn, als bedoeld in het vorige artikel, is de klant gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, echter zonder dat Cabello tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn. 5 Indien een opdracht betreffende maathaarwerk als spoedorder wordt genoteerd, zal worden getracht de levertijd te verkorten. Er wordt daarbij echter geen enkele garantie verstrekt dat de opdracht daadwerkelijk op kortere termijn dan de normale levertijd kan worden uitgevoerd. In dat geval zal annulering, ongeacht de termijn waarbinnen zulks geschiedt, niet mogelijk zijn.

Art 7)BETALING

1 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen betreffende maathaarwerk, dient 50% van de overeengekomen prijs bij sluiting van de overeenkomst te worden voldaan, terwijl betaling van (het restant van) de volledige prijs dient te geschieden bij aflevering. In beide gevallen zal een bewijs van betaling worden verstrekt. Wanneer er sprake is van een vergoeding op medische indicatie voor de levering van een haarwerk, middels de zorgverzekeraar, behoudens een restitutiepolis, dan zal dit verrekend worden met de kosten van de aanschaf van een haarwerk. Betreffende maathaarwerk houdt dit in dat de uiteindelijke vergoeding voor de klant krachtens de hulpmiddelenwet, welke Cabello ontvangt, verrekend wordt met het restantbedrag welke 50% van overeengekomen prijs bedraagt. Betreffende confectiehaarwerk houdt dit in dat de uiteindelijke vergoeding voor de klant krachtens de hulpmiddelenwet, welke Cabello ontvangt, achteraf verrekend wordt met de overeengekomen prijs. De klant dient dan na facturatie de eigen bijdrage te voldoen. Een eventuele vergoeding van de zorgverzekeraar is van geen enkel invloed op de betalingsverplichting van de klant. 3 Bij de levering van een confectiehaarwerk dient, tenzij anders overeengekomen, het gehele bedrag ineens te worden voldaan. Behoudens hetgeen in de vorige artikel verwoord is. 4 In geval van niet tijdige betaling is de klant automatisch in gebreke. De klant is in dat geval naast de hoofdsom aan Cabello 1% rente per maand verschuldigd over het niet betaalde gedeelte van de hoofdsom en de kosten van de invordering, vanaf de vervaldag tot de dag waarop wordt betaald. 5 Buiten het verschuldigde bedrag dient de klant alle kosten te vergoeden die Cabello maakt in verband met de wanbetaling van de klant en het alsnog verkrijgen van betaling, waaronder zowel de volledige gerechtelijke als buitengerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de volledige kosten van rechtskundige bijstand, in of buiten rechte. 6 De buitengerechtelijke incassokosten zullen minimaal gesteld worden op 15% (excl. BTW) van het door de klant aan Cabello verschuldigde, terwijl de kosten bovendien minimaal € 50,- zullen bedragen.

Art 8)RECLAME

1 De klant is verplicht de geleverde producten onmiddellijk bij aflevering te inspecteren. Kleine afwijkingen in kleur of model, van ondergeschikt belang, kunnen geen aanleiding vormen tot niet-acceptatie of reclame. 2 Indien de klant het product persoonlijk in ontvangst neemt en behoudt, wordt hij/zij geacht te hebben ingestemd met het model, de kleur, de haardichtheid en de haarlengte van de goederen, zodat hij op die gronden naderhand niet kan reclameren. 3 Met betrekking tot gebreken van technische aard of in geval van andere wijzen van levering, dient de klant zichtbare gebreken binnen een termijn van 10 dagen persoonlijk aan Cabello te melden, na ommekomst van genoemde termijn is reclame niet meer mogelijk. 4 Onzichtbare gebreken, die de klant niet bij inspectie had kunnen ontdekken dienen, bij eventuele ontdekking door de klant, in het belang van de klant direct persoonlijk aan de leverancier gemeld te worden. Echter wanneer de klant dit persoonlijk melden aan Cabello aanwijsbaar achterwege laat vervalt ieder recht op reclame. 5 Bij gegrond bevinding van de reclame zal Cabello trachten de klacht te verhelpen en heeft Cabello de keuze het product, na overleg met de klant, te repareren of te vervangen, met inachtneming van de daarvoor geldende levertijden.

Art 9)GARANTIE

1 Cabello garandeert de deugdelijkheid van materialen en constructie van de producten gedurende 3 maanden na aflevering wanneer het confectiehaarwerk betreft en 6 maanden wanneer het maathaarwerk betreft. Standaard geldt voor beide productgroepen 6 maanden garantie op fabricagefouten. In geval van een gerechtvaardigd beroep op de garantie is Cabello slechts gehouden tot kosteloze vervanging of herstel van het product of een onderdeel ervan, met inachtneming van de daarvoor gebruikelijke levertijden aan Cabello. 2 Iedere garantie vervalt bij gebruik van het product in strijd met de gebruiksvoorschriften, die aan de klant bij het aangaan van de overeenkomst of de aflevering zijn verstrekt en/of vermeld, tenzij er geen enkel verband kan hebben bestaan tussen het geconstateerde gebrek en de wijze waarop het product is gebruikt en/of behandeld.

Art 10) GEBRUIKERSGENOT

Wanneer een haarwerk eerder dan de normaal gesproken levensduur vervangen moet worden, mag Cabello het reeds verkregen gebruikersgenot met de klant verrekenen. De periode dat de klant het haarwerk eerder moet vervangen en dus niet draagt moet Cabello percentagewijze dan verrekenen met het orderbedrag van het nieuwe “vervangende haarwerk”. Art 11)EIGENDOMSVOORBEHOUD Cabello blijft, totdat de klant volledig aan zijn verplichtingen uit enige overeenkomst met Cabello heeft voldaan, eigenaar van al hetgeen door hem aan de klant is geleverd.

Art 12)AANSPRAKELIJKHEID

1 Cabello is, behoudens opzet of grove schuld of handelen in strijd met hetgeen op grond van behoorlijk vakmanschap verwacht mag worden, niet aansprakelijk voor enige schade en/of allergische reacties ten gevolge van geleverde producten, te lijden door de klant en/of derden. 2 De aansprakelijkheid van Cabello blijft beperkt tot vervanging of reparatie van het product of terugbetaling van het door de klant reeds betaalde bedrag .

Art 13)OVERMACHT

1 Onder overmacht wordt verstaan van de wil van Cabello onafhankelijke omstandigheden, die de nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhinderen. 2 In geval van verhindering tot uitvoering van de overeenkomst tengevolge van overmacht is Cabello gerechtigd om zonder rechterlijke tussenkomst, hetzij de uitvoering van de overeenkomst voor ten hoogte een periode gelijk aan de leveringstermijn op te schorten, hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat Cabello tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn.

Art 14)ONTBINDING

1 Indien de klant niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting die voor hem uit enige met Cabello gesloten overeenkomst voortvloeit, dan wel indien twijfelachtig is of de klant in staat is aan zijn contractuele verplichtingen jegens Cabello te voldoen, alsmede in geval van faillissement, surséance van betaling, stillegging of liquidatie van de klant, is Cabello gerechtigd om zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst, hetzij de uitvoering van elke overeenkomst op te schorten en/of de nakoming daarvan door de klant te vorderen, hetzij deze geheel of ten dele te ontbinden, zulks zonder dat hij tot enige schadevergoeding of garantie gehouden zal zijn en onverminderd hetgeen Cabello rechtens toekomt.

Art 15)GEHEIMHOUDING

Het is Cabello en de klant niet toegestaan aan derden mededelingen te doen omtrent hetgeen hem bekend is ten aanzien van de ander partij, voorzover dat een vertrouwelijk karakter daarvan had moeten begrijpen, één en ander behoudens informatieverstrekking in rechte of aan door beide partijen erkende geschillencommissie, alsmede aan Cabello / fabrikant van Cabello ten behoeve van de productie of reparatie.

Art 16)TOEPASSELIJKHEID RECHT EN KLACHTEN

1 Alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, worden beheerst door het Nederlandse recht. 2 Alle geschillen, welke tussen Cabello en de klant zouden kunnen ontstaan , zullen (onverlet andersluidende regels van dwingend recht) worden berecht door de bevoegde rechter van de vestigingsplaats van Cabello, terwijl Cabello daarnaast gerechtigd is om de klant te dagvaarden voor de bevoegde rechter van diens woonplaats. 3 De klant kan er voor kiezen met uitsluiting van de rechter, een geschil tussen Cabello en de klant omtrent de prestatie van Cabello ter bemiddeling voor te leggen aan de Haarwerk Specialist Brancheorganisatie Nederland (HSBN) of aan een klachtencommissie waar HSBN een samenwerkingsverband mee heeft voor een beoordeling middels een procedure die genoemde klachtencommissie hanteert. Een geschil wordt pas geacht te bestaan indien Cabello in de gelegenheid is gesteld om de klacht weg te nemen, maar dit niet of onvoldoende volgens de klant heeft gedaan. De uitspraak van deze klachtencommissie is voor Cabello bindend en zeer zwaarwegend voor de klant. Algemene Leveringsvoorwaarden 2020 Versie. 3.1
© Cabello 2019
Sinds 1969
Schuitenberg 35 en 35a, Roermond. tel: 0475-317133